ابوالفضل هاشمی

ابوالفضل هاشمی, متخصص مجازی سازی مبتنی بر VMware ، سرورهای مدل HPE ، سیستم های ذخیره سازی مدل HPE و EMC ، شبکه های مبتنی بر Cisco می باشد.وی همچنین سابقه تدریس دوره های VMware VCP-DCV 7 (ICM), لینوکس مقدماتی(LPIC-1)و … را دارد.

مدارک تحصیلی و بین المللی

 • مهندسی فناوری و اطلاعات از دانشگاه اصفهان
 • Network+
 • Linux (General)
 • CCNA (Route & Switch)
 • VMware vSphere 5.1 (VCP-DCV)(ICM)
 • VMware Horizon With View 5.2 (VDI)
 • Securing Networks with Cisco Firepower Next
  Generation Firewall (SSNGFW) v1.0
 • VMware NSX-T Fortinet Package (FortiGate, FortiWeb,
  FortiManager, FortiAnalyser)
 • Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW)

سوابق اجرایی

 • زیرساخت امن خدمات تراکنش:

سرپرست زیرساخت مجازی مرکز داده بانک ملت – اصفهان

کارشناس ارشد زیرساخت مجازی بانک ملت – تهران

پیکربندی، به روزرسانی، پشتیبانی و اجرای زیرساخت مجازی مبتنی بر VMware

نصب، به روزرسانی، تعمیر و نگهداری سرورهای HPE DL و Synergy 12000

پیکربندی و نگهداری سیستمهای ذخیره سازی HPE 3PAR 8K , 7K پیاده سازی VMware NSX-T

نصب، به روزرسانی، تعمیر و نگهداری HPE,Cisco, EMC SAN Switches

 • سرو حامی پارس – سرو رایانه:

پشتیبانی و نگهداری سیستمهای IT مرکز داده بانک رفاه بحران

 • دانشگاه اصفهان:

نصب، بهروزرسانی، تعمیر و نگهداری زیرساخت مجازی مبتنی بر

VMware و تنظیم NVIDIA GPU دانشکده مهندسی کامپیوتر وشیمی

 • کارخانه دیپوینت:

اجرای پروژه VMware Horizon View 8 ، مشاور و به روزرسانی تجهیزات زیرساخت مجازی

 • صنعت تجهیزات پزشکی صاایران:

رفع عیب و مشاوره زیرساخت مجازی VMware

 • اداره آب منطق های اصفهان:

مشاور زیرساخت و مرکز داده و طراحی اتاق سرور اعم از سیستم برق

اطفاء حریق و سیستم خنک کننده

نصب، پیکربندی و پشتیبانی سرورهای HPE ( DL580 G5, DL380 G7, G8, G9, G10 )

اجرای مجازی سازی مبتنی بر VMware سرو

 Horizon View 8.1 (اجرای دسکتاپ) VMware Hardening

نصب، پیکربندی و پشتیبانی سیستم پشتیبان گیری Veeam

HPE ESL و 2096 Backup 11

Unity نصب و راه اندازی سیستم ذخیره سازی 400

 • سرو حامی پارس – سرو رایانه

سرپرست زیرساخت مجازی مرکز داده بانک ملت اصفهان

کارشناس سیستم های ذخیرهسازی مرکز داده بانک مسکن بحران

Hitachi USPV , USP پشتیبانی سیستم های ذخیره سازی 600

،DL380 ،DL580 HPE نصب، پیکربندی و پشتیبانی سرورهای

Blade ،Synergy ،DL360

 VMware نصب، پیکربندی و پشتیبانی مجازیسازی مبتنی بر

vRLI و vROPS ،vSphere

HPE Data Protector نصب، پیکربندی و پشتیبانی

HPE 3PAR و HPE EVA نصب، پیکربندی و پشتیبانی 8400

7200

OPManager نصب، پیکربندی و پشتیبانی سیستم مانیتورینگ

اجرای VMware Hardening

 • رایان ارتباط گستر تاو

مدیر اجرایی، نصب و راه اندازی سرورهای HPE

 • اداره فنی و حرفهای استان اصفهان

نصب و راه اندازی HPE و ارائه مشاوره جهت اجرای مجازی سازی مبتنی بر VMware

 

 • اداره برق منطقهای اصفهان

نصب و راه اندازی سرور HPE و ارائه مشاوره جهت اجرای مجازی سازی مبتنی بر VMware

 • شهرداری خمینی شهر

نصب و راه اندازی سرو HPE, و اجرای مجازی سازی سرور مبتنی بر VMware

 • شهرداری تیران

عیب یابی و رفع اشکال سیستم های پردازشی، ذخیره سازی  ,HPEو مجازی سازی VMware

 • آجر نسوز ایران:

نصب و را اندازی سرور HP ,اجرای مجازی سازی سرور و دسکتاپ مبتنی بر VMware  ، و نصب و راه اندازی سیستم ذخیره سازی QSAN

 • الکترو میزان اندیشه:

مدیر شبکه هلدینگ پترو ایمن سپاهان, نصب و راه اندازی سرو HP, اجرای مجازی سازی سرور مبتنی بر VMware و نصب و راه اندازی سیستم ذخیره سازی QSAN

سوابق آموزشی

 • Storage+
 • VMware Horizon View 8
 • VMware vSphere Optimize and Scale 7
 • EMC Unity 400 Storage Administrator
 • VMware VCP-DCV 7 (ICM)
 • CompTIA Network+
 • Phase5-2 SSH & Telnet
 • VMware VCP-DCV 7
 • EMC ISM v4
 • EMC Unity 400 Storage Administrator
 • VMware VCP-DCV (ICM)
 • کارگاه مجازی سازی VMware
 •  لینوکس مقدماتیLPIC- 1
 • مدیریت و پیکربندی تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات