دوره های آموزشی

پیاده سازی VXLAN BGP EVPN Basic

پیاده سازی VXLAN BGP EVPN Basic

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیاده سازی VXLAN BGP EVPN vPC

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیاده سازی VXLAN Ingress-Replication

پیاده سازی VXLAN Ingress-Replication

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیاده سازی VXLAN Multicast

پیاده سازی VXLAN Multicast

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نحوه پیاده سازیVXLAN Multicast Bidirectional PIM

پیاده سازی VXLAN Multicast Bidirectional PIM

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیاده سازی VXLAN Multicast PIM ASM

پیاده سازی VXLAN Multicast PIM ASM

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیاده سازی VXLAN Multicast with Phantom RP

پیاده سازی VXLAN Multicast with Phantom RP

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ویدیوهای عملیاتی Data Center

ویدیوهای عملیاتی Data Center

رایگان