دوره های آموزشی

دوره عملیاتی Fortinet NSE4با تدریس استاد شایان حیدری خواه در نت وی پرایم

(In-plane Switching) IPS

۵۳,۰۰۰ تومان

Add Ubuntu Server Baremetal as a Transport Node

Add Ubuntu Server Baremetal as a Transport Node

رایگان

Add Windows Server Baremetal as a Transport Node

Add Windows Server Baremetal as a Transport Node

رایگان

ADOM & Device Manager

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ADOM & Reset Password

۳۷,۰۰۰ تومان

ADVPN & EBGP

ADVPN & EBGP

۵۵,۰۰۰ تومان

Ansible Arch and Core Components

Ansible Arch and Core Components

۶۳,۰۰۰ تومان

Ansible Config and Adhoc Commands

Ansible Config and Adhoc Commands

۶۳,۰۰۰ تومان

Ansible Debug Statement

Ansible Debug Statement

۶۳,۰۰۰ تومان