دوره های آموزشی

دوره عملیاتی Fortinet NSE4با تدریس استاد شایان حیدری خواه در نت وی پرایم

(In-plane Switching) IPS

۵۵,۰۰۰ تومان

Add Ubuntu Server Baremetal as a Transport Node

Add Ubuntu Server Baremetal as a Transport Node

رایگان

Add Windows Server Baremetal as a Transport Node

Add Windows Server Baremetal as a Transport Node

رایگان

Ansible Arch and Core Components

Ansible Arch and Core Components

۶۰,۰۰۰ تومان

Ansible Config and Adhoc Commands

Ansible Config and Adhoc Commands

۶۰,۰۰۰ تومان

Ansible Debug Statement

Ansible Debug Statement

۶۰,۰۰۰ تومان

Ansible Facts

Ansible Facts

۶۰,۰۰۰ تومان

Ansible-Final-Scenario

Ansible Final Scenario

۶۰,۰۰۰ تومان

Ansible Installation

Ansible Installation

رایگان