علیرضا ذبیحی

علیرضا ذبیحی ،متخصص فن آوری اطلاعات با بیش از هشت سال سابقه مدیریت ،اجرا ،مشاوره و تدریس در حوزه ی متن باز و دواپس ،مدیریت سیستم های لینوکسی، سیستم های مانیتورینگ و ناک می باشد.

مدارک تحصیلی و بین المللی

DPI College Bachelor(BSc/BA) -Engineering (Computer) 2017 – 2019 –
Information Technology / Information security
Resaneh Associate -Engineering (Computer) 2013 – 2015 –

IBM Cloud Kubernetes Service . 2020 –
IBM . UNITED STATES OF AMERICA
Splunk 7.x Fundamentals Part 1 (eLearning) . 2020 –
Splunk . UNITED STATES OF AMERICA
Docker Essentials: A Developer Introduction . 2020 –
IBM . UNITED STATES OF AMERICA
Java tutorial . 2020 –
SoloLearn . UNITED STATES OF AMERICA
CCNP Route . 2018 –
Netway . IRAN
CISSP . 2018 –
Kahkeshan noor . IRAN
CEH v9 . 2018 –
Kahkeshan noor . IRAN
Security + . 2018 –
Kahkeshan noor . IRAN
Bash scripting . 2018 –
Fanavaran Anisa . IRAN
LPIC 2 . 2016 –
Anisa . IRAN
Oracle 11g Admin Workshop II . 2017 –
Asre Danesh Afzar . IRAN
Oracle SQL Fundamentals . 2017 –
Asre Danesh Afzar . IRAN
Network + . 2013 –
Cybertech . IRAN
CCNA R&S . 2013 –
Cybertech . IRAN Information Technology / Network engineering

سوابق اجرایی

سرپرست تیم دواپس و زیرساخت – مدیریت سامانه سپنتا
سرپرست تیم دواپس – موج آینده فرافن
دواپس و سیس ادمین ارشد – رایان هم افزا
ادمین سیستم های لینوکسی و دیتابیس در شرکت عرب تکنولوژی – بغداد
سرپرست واحد NOC – تجارت الکترونیک الماس
اپراتور سیستم های لینوکسی – شبکه گستر آریا
هلپ دسک – رایانه کمک