پریسا صدقی

پریسا صدقی،فارغ التحصیل مهندسی نرم افزاربا بیش از ده سال سابقه در زمینه Collaboration

(راه اندازی، نگه داشت،برورسانی وپشتیبانی سیستمهای تلفنیCisco)فعالیت داشته است.

مدارک تحصیلی و بین المللی

 • کارشناسی: نرم افزار-دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 • MCITP
 • CCNA Voice
 • CCNP Voice
 • CCNA (Route and Switch)
 • LPIC 1
 • ITIL

سوابق اجرایی

 • سرپرست VoIP درشرکت همکاران سیستم ( از سال1400تاکنون)
 • کارشناس ارشد VoIP درشرکت همکاران سیستم(1400-1395)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم تلفنی شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم تلفنی شرکت تجارت الکترونیک نوین نار (ازکی)
 • مشاور فنی شرکت ارتباط فردادر زمینه راه اندازی سرویس SIP Trunk